Premi Neus Balanzat de Narrativa Curta

Quinta edició

El Premi Neus Balanzat, convocat per l’IES Quartó de Portmany, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, el Departament de Política Educativa i Cultural del Consell Insular d’Eivissa, Space Ibiza i Sa nostra, es regirà per les bases següents:

1. Les obres que es presentin hauran de ser originals i inèdites, de temàtica lliure; podran estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i quedaran a disposició de l’IES Quartó de Portmany, que les podrà  publicar si ho considera oportú.

2. Extensió i presentació. Els relats no hauran de sobrepassar els 5 folis DIN A4, a espai 1’5, en lletra Times New Roman 12. Se n'hauran de presentar 4 exemplars, en un sobre tancat, a sobre del qual figurarà, clarament, el títol de l’obra, un lema o pseudònim i la data de naixement. Cadascun dels exemplars haurà de portar un encapçalament on figurarà aquesta mateixa informació —títol de l’obra, el lema o pseudònim i la data de naixement—. Dins el sobre, a banda dels esmentats exemplars, hi haurà d'haver un altre sobre tancat: per fora, es repetirà el títol de l'obra, el lema o pseudònim i la data de naixement i, a dins, s'introduirà la butlleta de participació, emplenada, a més d'una fotocòpia del DNI vigent. La butlleta es podrà descarregar del web www.iesquartodeportmany.es i inclourà les dades següents: el títol de l'obra, el lema o pseudònim, la data de naixement, el nom i llinatges, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic, el telèfon, així com el centre i el curs on hom està matriculat. Un eventual incompliment pel que fa a la presentació, a la correcció ortogràfica o a qualsevol altre aspecte de les bases comportarà la desestimació de l'original per part del Jurat.

3. Participants: estudiants de 6è de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de qualsevol de les Escoles i dels IES d’Eivissa i Formentera.

4. El termini d’admissió de les obres acabarà el 9 de desembre de 2011, inclòs. Les obres s'hauran de lliurar directament a l'IES Quartó de Portmany, a l'atenció de la Secretaria. Així mateix, es podran trametre per correu certificat, sempre que siguin enviades dins el termini.

5. El Jurat estarà compost per mestres i professors d'Eivissa i Formentera.

6. La resolució serà feta pública pel Jurat el 13 de gener de 2012 al web www.iesquartodeportmany.es. L’entrega dels premis se celebrarà el 16 de gener de 2012 a l’IES Quartó de Portmany a les 13 h.

7. S’establiran tres apartats atenent les edats. Una primera categoria pels alumnes nascuts el 2000, 1999 i 1998. Una segona categoria pels alumnes nascuts el 1997 i el 1996. Una tercera categoria pels alumnes nascuts el 1995 i en endarrere, matriculats en Batxillerat o Cicle Formatiu. A cada categoria, s’atorgaran els següents premis:
            Primer premi: 400 euros.
            Segon premi: 200 euros.
Als guanyadors, se’ls obrirà una llibreta d’estalvis al banc o caixa patrocinador.

8. Els guanyadors, abans de recollir el premi, hauran de facilitar a l'organització una versió informatitzada del text en format Word. La no presentació d’aquesta versió informatitzada inval.lidarà la recepció del premi. Les obres guanyadores de cada modalitat del Premi Neus Balanzat de Narrativa Curta, així com d'altres obres que el Jurat seleccioni, podran ser publicades en diferents formats si es considera oportú.

9. El simple fet de presentar obres a aquest premi suposa la plena acceptació de les bases. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El Jurat, si ho considera adient, podrà declarar qualsevol premi ex aequo —es dividirien els premis— i, també, declarar desert el Premi.
 

Informació

El nostre objectiu és fomentar la lectura al centre.

Visites

Llicència

Llicència
Biblioteca IES Sa Colomina està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons